Tuottajan työpöytä

Kirjautuessaan sisään tähän Tuottaja työpöytä -verkkopalveluun ("Palvelu") käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöehdot hyväksymällä käyttäjälle annetaan rajoitettu oikeus käyttää A-Tuottajat Oy:n, A-Rehu Oy:n ja Atria-Chick Oy:n omistuksessa olevaa Palvelua alla kuvatulla tavalla osapuolten välisessä yhteistyössä.

Näissä käyttöehdoissa A-Tuottajat Oy:stä, A-Rehu Oy:stä ja Atria-Chick Oy:stä käytetään jatkossa yhteisesti nimitystä ”A-Tuottajat Oy”.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjä vastaa siitä, että A-Tuottajat Oy:n käyttäjälle antamia oikeuksia Palvelun käyttöön käytetään asianmukaisesti. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan A-Tuottajat Oy:lle välittömästi, mikäli hän epäilee käyttöoikeuksien joutuneen vääriin käsiin. Käyttäjä vastaa myös muille henkilöille luovuttamiensa tai myöntämiensä käyttöoikeuksien asianmukaisesta käytöstä.
A-Tuottajat Oy ei ole vastuussa mistään vahingoista tai muista seurauksista, mikäli käyttöoikeudet ovat joutuneet ulkopuolisen käsiin tai palvelun käyttäjä on myöntänyt käyttöoikeuksia väärällä laajuudella tai väärille henkilöille.

A-Tuottajat Oy:llä on oikeus rajoittaa käyttäjän käyttöoikeuksia, jos se on tarpeen esimerkiksi Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta sekä niiden saattamisesta A-Tuottajat Oy:n ilmoittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi. Käyttäjä vastaa myös laitteisiin, ohjelmistoihin, viestintä-ja tietoliikenneyhteyksiin liittyvästä tietoturvasta. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Palvelun käytössä A-Tuottajat Oy:n kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita.

PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ohjeiden mukaisesti, kun hänellä on voimassa oleva asiakkuussuhde A-Tuottajat Oy:n kanssa. Kun asiakkuussuhde päättyy, saa käyttäjä varmuuskopioida Palvelusta omat henkilökohtaiset tietonsa.

A-Tuottajat Oy pidättää oikeuden päättää Palvelun käyttöoikeus, jos sen käyttöehtoja ei noudateta tai asiakkuussuhde käyttäjän kanssa päättyy. Kun asiakkuussuhde käyttäjän kanssa päättyy, ei käyttäjä saa enää hyödyntää Palvelusta saamaansa materiaalia. Asiakkuussuhteen päättyessä käyttäjän tulee tuhota Palvelusta lataamansa, tallentamansa ja/tai tulostamansa tiedot ja tiedostot – pois lukien henkilökohtaiset tiedot ja tiedostot

KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään A-Tuottajat Oy:n toimesta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Palvelun tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset käyttäjän oikeudet on kuvattu A-Tuottajat Oy:n Tietosuojaselosteessa.

VASTUU TIEDOSTA

Kaikki tieto, joka on salasanasuojauksen takana, on luottamuksellista käyttäjän ja A-Tuottajat Oy:n välillä, eikä sitä saa antaa ilman erillistä lupaa tiedontuottajalta kolmannelle osapuolelle. Luottamuksellisuus säilyy osapuolia velvoittavana, vaikka käyttäjä lopettaa Palvelun käytön.
Käyttäjä vastaa ja hänen tulee aina huolellisesti tarkistaa, että hänen Palveluun syöttämänsä tiedot ovat oikein.

OMISTUS

Palvelu on A-Tuottajat Oy:n omaisuutta ja kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet pysyvät A-Tuottajat Oy:n yksinomaisena omaisuutena. Käyttäjälle annetaan siis vain näissä ehdoissa mainittu rajoitettu käyttöoikeus yhteistyön ajaksi.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että A-Tuottajat Oy kehittää Palvelua jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien palveluiden ja toimintojen valikoima ja sisältö voivat muuttua. A-Tuottajat Oy:llä on oikeus koska tahansa päivittää tai tehdä muutoksia Palveluun. Nämä käyttöehdot koskevat myös kaikkia myöhempiä versioita, joita Palvelusta mahdollisesti julkaistaan. A-Tuottajat Oy:llä on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.

VASTUU TIEDON OIKEELLISUUDESTA

A-Tuottajat Oy tarkastaa julkaisemansa materiaalin huolellisesti, mutta ei vastaa Palvelussa olevan materiaalin sisällöstä eikä sen oikeellisuudesta. A-Tuottajat Oy ei vastaa minkäänlaisista välillisistä vahingoista, joita Tuottajan työpöytään liittyen voisi aiheutua.

VASTUU SAATAVUUDESTA

A-Tuottajat Oy pyrkii ylläpitämään palvelua niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Palvelu voidaan tilapäisesti keskeyttää, kun se on tarpeen, esimerkiksi muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Lyhytaikaisista huoltokatkoista ei ilmoiteta ennakkoon. Pidemmistä katkoista pyritään informoimaan mahdollisuuksien mukaan ennakkoon ao. Palvelun kautta. Jos Palvelu ei ole käytettävissä, on Palvelun käyttäjällä mahdollisuus hoitaa kiireelliset asiat tuottajapalvelun kautta puhelimella. A-Tuottajat Oy ei ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, menetyksiä tai vahinkoja.

A-Tuottajat Oy ei vastaa A-Tuottajan Oy:stä riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelu tarjotaan käyttöön sellaisena kuin se on. A-Tuottajat Oy ei anna sille mitään takuita eikä vastaa siitä, että Palvelun toiminnot täyttävät käyttäjän kaikki vaatimukset, tarpeet ja odotukset.

KÄYTÖN TUKI

A-Tuottajat Oy tarjoaa käyttäjälle käytön tukea Palvelun käyttämiseen arkisin klo 9 – 15 välisenä aikana puhelimitse numerosta 020 472 7342 tai atriatuottajat@atria.com

MUUT EHDOT

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.