Användarvillkor: Produdentens Arbetsbord

I tjänsten Producentens arbetsbord (”Tjänsten”) kan producenten hantera information relaterad till den egna gårdens verksamhet enligt respektive produktionsinriktning. Genom Tjänsten erhåller producenten viktig information gällande sin egen affärsverksamhet. Genom att logga in på denna Tjänst förbinder sig varje enskild användare ("Användare") att använda Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor. Genom att Användaren godkänner användarvillkoren ges Användaren en begränsad rättighet att använda Tjänsten som ägs av A-Tuottajat Oy, A-Rehu Oy, Nautasuomi Oy och Atria-Chick Oy och Itikka osuuskunta, Lihakunta och Andelslaget Österbottens Kött och enligt beskrivning nedan av samarbetet mellan parterna.

I användarvillkoren används framledes gemensamma benämningen ”A-Producenter Ab” när man avser A-Tuottajat Oy, A-Rehu Oy, Nautasuomi Oy, Atria-Chick samt Itikka osuuskunta, Lihakunta och Andelslaget Österbottens Kött.

ANVÄNDARENS ANSVAR OCH HUVUDANVÄNDARE (ADMINISTRATÖR)

Användaren ansvarar för att de rättigheter att använda tjänsten som A-Producenter Ab gett användaren används på vederbörligt sätt. Användaren är skyldig att informera A-Producenter Ab utan dröjsmål ifall användaren misstänker att användarrättigheterna hamnat i fel händer. Tjänstens huvudanvändare ansvarar också för att andra som huvudanvändaren beviljat användarrättigheter använder tjänsten på vederbörligt sätt. A-Producenter Ab ansvarar inte för någon skada eller andra konsekvenser som uppstått till följd av att användarrättigheterna kommit i utomståendes händer eller till följd av att tjänstens huvudanvändare beviljat användarrättigheter i fel utsträckning eller till fel personer.

Varje enskild producent kan erhålla en eller flera användarrättigheter som huvudanvändare till Tjänsten. Användarrättigheten som huvudanvändare kan endast ges till sådan Producents representant som har lagenlig rätt att företräda Producenten utgående från sin arbetsuppgift eller på basen av fullmakt (”Huvudanvändare”). Det som anges i dessa villkor om Användare avser även Huvudanvändare. Huvudanvändaren har möjlighet att bevilja användarrättighet till Tjänsten även till sådan övrig person som behöver använda Tjänsten i anslutning till gårdens affärsverksamhet. Huvudanvändaren kan under Användarhantering ändra Användare och deras användarrättighetsroller i Tjänsten. Vid överlåtande eller beviljande av rättigheter till andra användare ansvarar Huvudanvändaren även för att användarrättigheterna används på behörigt sätt samt för det att i ifrågavarande personer har tillräckliga fullmakter att agera i enlighet med definierad användarrättighetsroll (till exempel ärenden som berör penningtrafik, djuranmälningar samt godkännande av avtalsvillkor och bilagor för producentens räkning).

Genom beviljandet av användarrättigheter till tredje part bekräftar Huvudanvändaren till A-Producenter Ab att i fråga Användaren har behörighet att agera inom ramarna för sin användarrättighetsroll som huvudanvändare och gårdens representant gentemot A-Producenter Ab. Meddelanden, förbindelser och godkännanden som görs i Tjänsten är bindande för Huvudanvändarens gård, oberoende vem som har gjort dessa. Huvudanvändaren förbinder sig att ansvara för att användarens användarrättighetsroller är uppdaterade och raderas när användaren inte längre behöver användarrättigheter till Tjänsten.

A-Producenter Ab har rätt att begränsa en användares användarrättigheter om det är nödvändigt exempelvis med anledning av dataskyddshot mot tjänsten.

Användaren ansvarar själv för kostnaderna och funktionen av de anordningar, programvaror samt kommunikations- och datakommunikationslinjer som behövs för användningen av tjänsten, samt för att dessa försätts i sådant skick att de motsvarar den användningsmiljö som A-Producenter Ab uppgett. Vid användandet av tjänsterna är användaren skyldig att följa de ikraftvarande instruktionerna gällande användning, säkerhet och andra instruktioner. Om Användaren slutar använda Tjänsten ska detta utan dröjsmål anmälas till A-Producenter Ab så att användarnamnen kan stängas.

RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

Användaren har rätt att använda tjänsten i enlighet med instruktionerna när användaren har ett ikraftvarande kundförhållande med A-Producenter Ab. När kundförhållandet avslutas, får användaren säkerhetskopiera sin personliga information.

A-Producenter Ab förbehåller sig rätten att avsluta tjänstens användarrätt, om användarvillkoren inte efterlevs eller om kundförhållandet med användaren avslutas. När kundförhållandet med användaren avslutas, får användaren inte längre nyttja det material som användaren erhållit från Producentens arbetsbord. När kundförhållandet avslutas ska användaren förstöra den information och de dokument som användaren laddat ner/sparat på den egna maskinen – bortsett från personlig information och personliga dokument.

BEHANDLING AV ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Tillgången till personuppgifterna övervakas i enlighet med god praxis. Tjänstens datasekretess- och dataskyddsprinciper och till dessa hörande instruktioner samt användarens rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen beskrivs i A-Producenter Ab:s dataskyddsbeskrivning.

ANSVAR FÖR INFORMATION

All information som är skyddad av lösenord är konfidentiell mellan användaren och A-Producenter Ab, och Användaren får således inte utan särskilt tillstånd av informationsproducenten överföra detta till tredje part. Sekretessplikten förpliktar parterna även om användaren har slutat använda tjänsten. Användaren ansvarar för och bör alltid noggrant kontrollera att de uppgifter som användaren matat in i tjänsten är korrekta.

ÄGANDE

Producentens arbetsbord ägs av A-Producenter Ab och all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter förblir A-Producenter Ab:s exklusiva egendom. Användaren ges endast för samarbetstiden sådan begränsad användarrätt som nämns i dessa villkor.

Användaren är medveten om att A-Producenter Ab ständigt utvecklar Producentens arbetsbord. Med anledning av detta kan de tjänster som är tillgängliga och tjänsternas utbud och innehåll variera. A-Producenter Ab har rätt att när som helst uppdatera och göra ändringar i Producentens arbetsbord. Dessa användarvillkor gäller också alla senare versioner av Producentens arbetsbord som eventuellt publiceras. A-Producenter Oy har rätt att ensidigt ändra dessa användarvillkor.

ANSVAR FÖR INFORMATIONENS RIKTIGHET

A-Producenter Ab granskar den information som publiceras noggrant, men ansvarar ändå inte för innehållet och korrektheten i det material som publiceras på Producentens arbetsbord. A-Producenter Ab ansvarar inte för några som helst indirekta skador som kan uppstå i anslutning till Användaren eller en tredje part i samband med Tjänsten.

ANSVAR FÖR TILLGÄNLIGHET

A-Producenter Ab strävar efter att upprätthålla tjänsten så att den i regel är användbar 24 timmar om dygnet under veckans alla dagar. Avbrott i tjänsten kan ske tillfälligt när det är nödvändigt exempelvis på grund av ändrings- eller reparationsarbeten eller med anledning av åtgärder som bör vidtas för tjänstens upprätthållande. Om kortvariga serviceavbrott meddelas inte på förhand. I mån av möjlighet strävar A-Producenter Ab att meddela om längre avbrott på förhand genom den ifrågavarande tjänsten. Om tjänsten inte är i bruk har tjänstens användare möjlighet att sköta brådskande ärenden genom producentservicen per telefon. A-Producenter Ab är inte skyldig att ersätta möjliga kostnader, förluster eller skador som uppstår för användaren med anledning av avbrottet.

A-Producenter Ab ansvarar inte för avbrott eller telekommunikationsstörningar eller av dessa följande direkta eller indirekta skador med anledning av tekniska fel, service eller monteringsarbeten som är oberoende av A-Producenter Ab.

Producentens arbetsbord erbjuds som sådant. A-Producenter Ab ger ingen garanti och ansvarar inte för att funktionerna i Producentens arbetsbord uppfyller användarens alla krav, behov och förväntningar.

ANVÄNDARSTÖD

A-Producenter Ab erbjuder användaren användarstöd gällande användningen av Producentens arbetsbord under vardagar mellan klockan 9 och 15 per telefon på numret 020 472 7342 eller per e-post på atriatuottajat@atria.com.

ANDRA VILLKOR

På dessa användarvillkor tillämpas finsk lag.