Atria-Chick Oy

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Atria-Chick Oy (Y-tunnus: 1887132-2)

Postiosoite: PL 900, 60060 ATRIA

Käyntiosoite: Atriantie 1, Nurmo

Puhelinnumero: 020 472 8111

Sähköpostiosoite: tietosuoja@atria.com

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme tuottajiemme yhteyshenkilöiden osalta seuraavia tietoja: nimi, rooli, työpaikan osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja luottotiedot tarvittaessa.

Atria-Chick Oy:n järjestämiin tuottajatilaisuuksiin tai -koulutuksiin osallistuvilta keräämme lisäksi tilaisuuksiin liittyvää tietoa.

Keräämämme henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään tai hänen työnantajaltaan. Luottotiedot saamme Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Mihin käytämme henkilötietoja?

Henkilötietoja käytetään:

· Asiakaspalveluun sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen

· palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen

· tuotteiden ja palvelujen käytön seurantaan ja analysointiin sekä asiakkaiden segmentointiin

· asiakaspalautteiden käsittelyyn

· luoton myöntämiseen ja luotonvalvontaan

· tutkimuskäyttöön

· suoramarkkinointiin

· markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen

· lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen

· tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen

· tiedottamiseen

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Tietoja käsitellään tuottajan ja Atria-Chick Oy:n väliseen asiakassuhteeseen perustuen.

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä Atrian alkutuotannon toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Tietoja voivat käsitellä myös järjestelmätoimittajamme järjestelmän testauksen tai kehittämisen yhteydessä.

Tietoja voidaan tapauskohtaisesti siirtää luotettaville sopimuskumppaneillemme, kuten Tuoretie Oy, tai tapahtumajärjestäjille. Kaikkien sopimuskumppaniemme kanssa on huomioitu EU:n tietotuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu Atria Suomi Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

Tietoturva on prosessi tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseen. Atrialla tietoturvaa hoidetaan konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietoturvapolitiikka koskee kaikkea tieto-omaisuutta ja niihin liittyviä prosesseja, joita Atria hallinnoi tai käsittelee. Tämä koskee niin Atriaan ja sen henkilöstöön, kuin myös sen kumppaneihin ja asiakkaisiin liittyvää tietojenkäsittelyä. Atrian järjestelmien ja prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla ja ne on suojattu tietomurtoja sekä palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tietoja ei missään yhteydessä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja asiakkaamme ja Atria-Chick Oy:n välisen asiakassuhteen vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Poistamme tiedot viimeistään 12 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

· Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

· Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista

· Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

· Tietyissä tapauksissa pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen siirtoa toiseen järjestelmään

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä: tietosuoja@atria.com

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle ottamalla yhteyttä: tietosuoja@om.fi