Skip Navigation LinksStartsida » A-Net användaravtal

A-Net användaravtal 

Användaravtalets objekt: A-Net

Genom att logga in till denna elektroniska tjänst förbinder sig användaren att följa villkoren för detta användaravtal. Detta är ett avtal mellan ägaren till A-Net; Andelslaget Österbottens Kött (ÖK) och producenten, varigenom användaren tilldelas en begränsad rättighet att använda A-Net i samarbetet mellan parterna på det sätt som nedan beskrivs.

Inloggning

Användaridentifikationen och lösenordet är individuella och de ska förvaras omsorgsfullt och skillt från varandra. Innehavaren av användaridentifikationen ansvarar för användningen av identifikationerna. Inloggningen har byggts utifrån en stark identifikation (ett engångslösenord som ska sändas till mobiltelefonen), och därför kan det inte rekommenderas att smarttelefon används vare sig som terminal eller för att ta emot engångslösenordet. Andelslaget Österbottens Kött ansvarar inte för några skador eller andra följder, ifall användarens identifikationer/lösenord har kommit i utomståendes händer. Användaren ska omedelbart informera Andelslaget Österbottens Kött, om hans identifikationer har förkommit.

Avtalsförhållandet

Användaren har rätt att använda tjänsten enligt anvisningarna, då han har ett giltigt produktionsavtal med Andelslaget Österbottens Kött. Då avtalsförhållandet upphör, får användaren säkerhetskopiera sina uppgifter.

*****

Andelslaget Österbottens Kött förbehåller sig rätt att avsluta rätten att använda tjänsten, om villkoren för dess användning inte iakttas eller avtalsförhållandet med användaren upphör. Då avtalsförhållandet med användaren upphör, får användaren inte utnyttja det material som han får från A-Net. När avtalsförhållandet avslutas ska användaren förstöra de uppgifter och filer som han laddat ner från tjänsten/sparat i sin egen dator - med undantag för personliga uppgifter och datafiler.

Ansvar för uppgifterna

All information, som finns bakom lösenordets skydd, är konfidentiellt mellan användaren och Andelslaget Österbottens Kött, och får inte utan särskilt tillstånd av informationsproducenten lämnas ut till tredje man. Konfidentialiteten kvarstår såsom förpliktande för parterna även om användaren upphör med att använda tjänsten. Användaren ansvarar för och han ska alltid med omsorg kontrollera att de uppgifter han matat in i A-Net är korrekta.

Äganderätt

A-Net är Andelslaget Österbottens Kött:s egendom och alla innehavarrättigheter som hänför sig till ANet samt övriga immateriella rättigheter kvarstår som Andelslaget Österbottens Kött:s uteslutande rätt. Användaren tilldelas alltså endast i dessa villkor upptagen, begränsad bruksrätt för den tid samarbetet varar.

Andelslaget Österbottens Kött har rätt att när som helst uppdatera eller göra ändringar i A-Net. Detta användaravtal gäller även alla senare versioner, som eventuellt ges ut av A-Net. Andelslaget Österbottens Kött har rätt att uppdatera villkoren i detta avtal.

Ansvar för informationens riktighet

Andelslaget Österbottens Kött granskar omsorgsfullt det material som företaget ger, men ansvarar inte vare sig för innehållet i A-Net:s material eller dess riktighet. Andelslaget Österbottens Kött ansvarar inte för indirekta skador av något slag, vilka kan orsakas i anslutning till A-Net.

Ansvar för tillgänglighet

Strävan är att tillhandahålla tjänsten inom hemlandets gränser under alla tider på dygnet och varje dag i veckan. Kortvariga avbrott för underhåll kan förekomma, och om sådana meddelas inte i förväg. Strävan är att i mån av möjlighet informera om längre avbrott i förväg via tjänsten i fråga. Om tjänsten inte står till förfogande, har användaren av tjänsten möjlighet att sköta brådskande ärenden via producenttjänsten per telefon. Andelslaget Österbottens Kött tar inte på sig ansvar för omkostnader o.d. skador som eventuellt orsakas av avbrott i tjänsten.

A-Net tillhandahålls i den form den är. Andelslaget Österbottens Kött lämnar inte några garantier för den och ansvarar ej heller för att A-Net:s funktioner uppfyller användarens alla krav, behov och förväntningar.

Användarsupport

Andelslaget Österbottens Kött tillhandahåller support för användningen av A-Net vardagar under tiden kl. 8-16 per telefon via ÖK:s växel 06- 3239411.

Användarmiljö som krävs

En säker användning av tjänsten förutsätter att användaren uppdaterar sin terminal regelbundet och använder uppdaterade datasäkerhetsprogram.

Webbläsare med support är:

 • Windows
  • IE 7 eller nyare
  • Mozilla Firefox 3.X eller nyare
  • Opera 10.X eller nyare
  • Google Chrome 5.x eller nyare
 • Macintosh
  • Safari 4 eller nyare
  • Mozilla Firefox 3.6 eller nyare
  • Opera 10 eller nyare

Dessutom ska JavaScript vara i bruk.

Cookies ska vara tillåtna.

I fall av eventuella tvister tillämpas Finlands lag och ärendet avgörs vid Vasa tingsrätt.