Varmista tulevaisuus vastuullisuudella

12.03.2024 10:05

peltola-varmista-tulevaisuus.jpg

Tuotannon säilyminen muuttuvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa vaikutusten arviointia koko ketjun mitalta. Pohtimalla vastuullisuutta jo nyt takaat itsellesi myös parhaat kumppanit finanssialalla. 
 
Jokaisen tavallisen, suomalaisen ruoantuottajan toiminta jättää jäljen ympäristöön, yhteiskuntaan ja yksittäisiin ihmisiin. Tuon jäljen kokonaisvaltainen arviointi on ensimmäinen askel kohti oman liiketoiminnan vastuullista tulevaisuutta. Se puolestaan on kallisarvoista riskienhallintaa, jota ilman tuotanto ei säily elinkelpoisena. 

– Ympäristökriisi olisi myös talouskriisi, joten haluamme toimia yhdessä, jotta kriisiltä vältyttäisiin, sanoo OP:n pankkitoiminnan pk-yritysasiakaspalveluiden johtaja Heikki Peltola

Peltola painottaa, että vastuullisuusasioissa etumatka kannattaa. Vaikka vielä ei ole varmuutta siitä, millaisia kannustimia ruoantuotannon kannattavuudelle tulevaisuudessa asetetaan, oman toiminnan kehittämisen voi aloittaa jo nyt. 

– Sellainen toimija, joka on laatinut itselleen vastuullisuusohjelman, on parhaassa asemassa sekä maataloustukien että kumppaneiden hankinnassa. Tämä pätee niin ruokaketjun kumppaneihin kuin riskivakuuttamiseen ja rahoitukseenkin. 

Ajattelumalleja muuttamassa 

Atrian tavoitteena on alkutuottajien menestyminen ja hyvinvointi, jonka tueksi luodaan myös vastuullisuuden mittareita. Niiden avulla tuottajan on jatkossa entistä helpompi todentaa oman toimintansa vaikutuksia muun muassa hiilijalanjäljen mittaamisen ja eläinten hyvinvoinnin seurannan avulla. Näin jokaisen tuottajan ei tarvitse kehittää vastuullisuuden raportointitapoja itse, vaan voi hyödyntää olemassa olevia malleja. 

Atrian sikatuotannossa on jo pilotoitu datankeruumallia, jonka avulla rakennetaan edelleen vastuullisuuden mittausasteikkoa. Pilotista kaikkia koskevaksi toimintatavaksi on vielä matkaa, mutta kokemusten kuuleminen polun varrelta on arvokasta oppia. 

Yksi oivallus on myös, ettei vastuullisuuden lisääminen aina vaadi mittavia rahallisia investointeja. Usein jo ajattelutavan muutos on ratkaiseva askel kohti entistä parempaa toimintamallia. 

– Tärkeintä on aloittaminen, rohkaisee OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää

”Vastuullisuuden lisääminen ei aina vaadi mittavia rahallisia investointeja.” 

Finanssialalla noudatetaan alaa koskevaa erityislainsäädäntöä, joka kattaa myös vastuullisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi Euroopan keskuspankki valvoo suurten pankkien, kuten OP:n toimintaa. Asiakkaan liiketoiminnan ja sen vaikutusten tunteminen on olennaista sekä riskienhallinnan että raportointivelvoitteiden kannalta. 

Ratkaisut tehdään yhdessä 

Annina Tanhuanpää kannustaa pohtimaan vastuullisuuskysymyksiä kohta kohdalta ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Tunnistetaanko liiketoiminnan vaikutukset luontoon, ja olisiko prosessia mahdollista parantaa esimerkiksi vähentämällä päästöjä tai hyödyntämällä sivuvirtoja? Onko työntekijöiden turvallisuudessa ja työterveydessä asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota? Entä onko yrityksen johto sitoutunut vastuullisuuteen ja toteuttaa vastuullista hallintotapaa osana strategiaa? 

– Tavoitteellinen suunnittelu kertoo kyvystä varautua toimintaympäristön muutoksiin ja hallinnoida riskejä. 

Halutessaan voi käyttää valmiita raportointistandardeja, joita käyttämällä voi päästä kiinni vastuullisuuskysymyksiin tarvitsematta keksiä pyörää uudelleen. Yksi esimerkki on Global Reporting Initiative -standardisto, jonka nojalla seurataan muun muassa jätemäärää, kasvihuonekaasuja ja työntekijöiden taustoja. Tanhuanpää kehottaa keräämään tietoa myös sidosryhmiltä. 

– Palautteen ei tarvitse olla muodollista, kunhan on aidosti kiinnostunut kuulemaan, miltä oma toiminta näyttää.  

Omaa osaamista voi kartuttaa vähitellen hyödyntämällä alan vastuullisuuskoulutuksia ja verkostoja. Vastuullisuus on joka tapauksessa iso tavoite, jota kukaan ei saavuta yksin, Tanhuanpää muistuttaa. 

– Meidän on pidettävä huoli toinen toisistamme, jotta myös ketjun pienimmät osat pysyvät mukana matkalla tulevaisuuteen.

Kirjoittaja

Nadia Paavola
MediaNadia

Vastuullisuus osaksi liiketoimintaa 

Toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Yhtenä merkittävimpänä muutoksena voidaan pitää vastuullisuuden (todentamisen) vaateen kasvua osana kaikkea liiketoimintaa. Tämä on näkynyt meillä Atrialla jo useiden vuosien ajan. Atria Suomen uudessa strategiassa puhumme toimintamme yhtenä kulmakivenä vastuullisuuden edelläkävijyydestä, kun taas alkutuotannon strategiassa olemme valinneet vastuullisuuden todentamisen keskeiseksi painopistealueeksi. Kokonaisajatuksenamme on ollut hyvinkin atrialaiseen tapaan se, että edelläkävijyys voidaan saavuttaa vasta, kun kykenemme vastuullisuutemme aidosti todentamaan korulauseiden tai viestinnällisten irtiottojen sijaan. Kerromme sen mitä teemme tai olemme tehneet. 

Mitä tämä tarkoittaa siis alkutuotannossa? Lähtökohtana on se, että vastuullisuus on osa-alueena laaja ja haluamme rakentaa mittaamisen ja seuraamisen tavan, joka pyrkii yksittäisten asioiden sijaan todentaa kokonaisvastuullisuutta. Samalla haluamme muuttaa välillä hyvinkin vaikealta kuulostavat asiat mitattaviksi. Kun asioista saadaan mitattavia, on niiden todennettu kehittäminenkin mahdollista. Ja, kun asiat tehdään mitattaviksi, luo se samalla pohjan tiedonvaihdolle sekä vertailuraporteille tuotantosuunnittain ja tuotantosuuntien sisällä.  

Mitä tällä tavoitellaan? Parhaassa tapauksessa saavutamme kilpailuetua, joka näkyy kaupallisena menestyksenä ja sataa tätä kautta koko ketjuumme taloudellisena hyötynä. Toisaalta vastuullisuuden todentamisen minimitavoitteemmekin on aika kova. Haluamme varmistaa tuottajillemme oikeuden tuottaa, meille oikeuden jalostaa ja kuluttajille oikeiden kuluttaa tuotteitamme myös tulevaisuudessa. Unohtaa emme voi myöskään pääomamarkkinoiden merkitystä. Vastuullisuuden todentamisella varmistamme meille, mutta ennen kaikkea tuottajillemme perusedellytykset kilpailukykyisen rahoituksen saannille. ”Vihreitä rahoja” muun väriseen rahaan verrattuna jopa kilpailukykyisemmillä ehdoilla on alkanut liikkua markkinoilla. Tähänkin rahaan meidän kaikkien pitää päästä kiinni. 

Atria Sika -ketjussa 2023 toteutettu vastuullisuuden todentamisen malli koostui kolmesta osa-alueesta; luontovaikutuksista, taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta sekä eläinten hyvinvoinnista. Jokaisen osa-alueen alla löytyy taas useita arvioituja/mitattuja tekijöitä, joista muodostimme yksittäisille tiloille sekä tuotantosuunnille ensimmäiset vastuullisuusindeksimme. Tätä työtä tulemme jatkamaan ja tavoitteena onkin skaalata nyt pilotoitu malli jokaiseen tuotantosuuntaan.  

Vastuullisuuden todentamisen merkitys on ymmärretty hyvinkin laajasti tuottajiemme joukossa. Suurin yhteinen haasteemme on tiedon keräämisen ja sen hallinnan ympärillä. Parhaassa tapauksessa saavutamme tilanteen, jossa vastuullisuuden asiat ovat loksahtaneet kiinteäksi ja huomaamattomaksi osaksi jokapäiväistä työtämme. 

Kirjoittaja 

Jaakko Kohtala 
Johtaja
Atria-Chick Oy