Maatalousyrittäjä on tilan tärkein tuotantotekijä

24.06.2021 08:01

Maatalousyrittäjän on oltava moniosaaja, joka pystyy keskittymään olennaiseen ja hallitsemaan monta asiaa yhtä aikaa. Kehity, delegoi, luota toisten tekemiseen ja anna vastuuta sekä pidä huoli myös omasta hyvinvoinnistasi.

Tuloksekkaassa ja mielekkäässä maatalousyrittäjyydessä on ensimmäiseksi oltava selvillä oman tilan strategia ja selkeät tavoitteet myös pitkällä tähtäimellä, sekä se, mitä toimenpiteitä tarvitaan niiden saavuttamiseksi. Kaikkien yrityksessä toimivien sekä yhteistyökumppanien pitäisi olla valmiita työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen.

Yrittäjän työssä jaksaminen ja oma terveys ovat tilan menestymisen ja jatkuvuuden kannalta ensisijaisen tärkeitä. Jatkuva kiireen tuntu ja töiden kasaantuminen lisäävät henkistä painetta ja työn kuormittavuutta. Tilan kehittäminen pakottaa usein miettimään prosessien tehokkuutta, sillä työssä käytettävän työvoiman ja palveluiden määrä lisääntyy. Tällöin vaaditaan lisää taitoa kokonaisuuden hallintaan ja johtamiseen. Kehittämällä johtamista ja organisointia voidaan päästä myös parempiin taloudellisiin tuloksiin, kun töitä saadaan järkevöitettyä.

AMMATTILAINEN OSAA PALJON – JA HALUAA KEHITTYÄ

Kyky oppia ja omaksua uutta tietoa sekä taito siirtää näitä käytäntöön ovat ratkaisevia tulevaisuuden onnistumisten kannalta. Kannattaa olla avoin ja nopea omaksumaan uusia toimintaa kehittäviä työtapoja, jolloin toiminta tulee varmemmin menestymään. Menestys on mahdollista vain, jos ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä on valmis niitä kehittämään. Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan pitää olla myös taito delegoida, luottaa toisten tekemiseen ja antaa vastuuta. 

Tuottajan arki on usein hektistä ja työ vaativaa. On väärin sanoa, että ulkopuolisilla ohjeilla pystyisi merkittävästi aikaa säästämään tai työtä helpottamaan, mutta paremmalla ajan hallinnalla ja työn organisoinnilla on mahdollista parantaa työn tehokkuutta ja omaa jaksamista.

Jatkuvasti kehittyvässä yritystoiminnassa on paljon eri osa-alueita, jotka tulee osata, jotta perusliiketoiminta onnistuu. Yrityksen peruspyörittämisen lisäksi täytyy osata kehittää toimintaansa vasten toiminnan keskeisiä tunnuslukuja.

KESKITY ASIOIHIN, JOIHIN VOIT VAIKUTTAA

Kyky keskittyä niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa on ammattilaisen avaintaito. Mitä enemmän keskittyy asioihin, joihin ei voi itse varsinaisesti vaikuttaa (maailmanmarkkinahinnat, maatalouspolitiikka, säädökset, sää jne.), sitä vähemmän on tunnetta oman työn ja tulevaisuuden hallinnasta. Ihminen motivoituu itsenäisestä ja vastuullisesta työstä sekä kokemuksesta siitä, että on hyvä työssään. Tilan hyvä toiminta, yrittäjän oma osaaminen, tekeminen johtajana ja ammattilaisena sekä oma asenne ja ajatukset ovat asioita, jotka ovat yksi avain menestykseen ja jopa mielenterveyteen.

’’Mitä selkeämpi merkitys ja tarkoitus työllä on, sitä enemmän työniloa"

Miksi haluan tehdä tätä työtä ja pärjätä tässä työssä, on ratkaisevampi kysymys kuin mitä työtä teen. Ilman merkitystä ja tahtotilaa tehdä työnsä hyvin harvoin löytää halua kehittää itseään. Halu kehittää osaamistaan johtaa taas usein siihen, että tavat tehdä työtä kehittyvät. Elämänhallinta tarkoittaa suhdetta elämään yleensä, suhdetta työhön ja työlle annettua merkitystä. Mitä selkeämpi merkitys ja tarkoitus työllä on, sitä enemmän ihmiset kokevat työniloa ja pystyvät asettamaan työlleen sekä merkittäviä päämääriä että suhtautumaan työhön sen vaatimalla tavalla. On tärkeää, että elämässä on työn lisäksi muutakin sisältöä ja myös aikaa itselle tärkeille asioille, kuten esimerkiksi perheelle, ystäville ja harrastuksille. 

Kirjoittaja

Jämsä Titta

Asiakkuuspäällikkö

Jämsä Titta

Vanhempainvapaalla, sijaisena Pennala Juha

 

Lue myös muut Atria Tuottajat 2/2021 -lehden artikkelit