Andelslaget Österbottens Kött

Uppdaterad 8.7.2020

Andelslaget Österbottens Kött strävar att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Som grund för behandlingen av dina personuppgifter ligger ditt producent-, kund- eller avtalsförhållande, ditt samtycke eller våra lagliga rättigheter. I detta dokument redogör vi för vilka personuppgifter vi samlar in, i vilka syften vi använder de insamlade uppgifterna, hur vi hanterar dem och vilka dina rättigheter är enligt EU-lagstiftningen och den nationella finska lagstiftningen gällande personuppgifter.

 

 1. Registeransvarig

Andelslaget Österbottens Kött

PB 173 (Flygfältsvägen 2, 65380 Vasa), 65101 VASA.

Kontaktperson: Laura Koskimäki

Telefon: 040-770 9055

e-post: [fornamn.efternamn@atria.com]

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när vi ingår ett samarbets- eller producentavtal med dig eller ditt bolag, när du registrerar dig för våra tjänster, beställer nyhetsbrev, gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst (per telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier), säljer eller köper djur osv. Uppgifter kan alltid uppdateras från våra andra personregister, samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

De personuppgifter som vi behandlar är

 • ditt namn och/eller namnet på ditt bolag
 • titel
 • eventuell arbetsplats
 • personsignum
 • när- och postadress eller arbetsplatsadress, postnummer och postanstalt
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • uppgifter om vårt samarbete i övrigt
 • tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren) samt cookies (kakor).

Vi samlar dessutom in evenemangsrelaterad information om personer som deltar i producentevenemang eller -skolningar som vi arrangerar.

Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. Kreditinformation fås från Suomen Asiakastieto Oy. Uppgifter kan också uppdateras från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

Vårt kontors gårdsplan har kameraövervakning för att trygga personalens och egendomens säkerhet. I samband med kameraövervakningen samlar vi in videoövervakningsmaterial.

 

 1. Hur använder vi dina personuppgifter? 

Personuppgifterna kan användas för identifikation, administrering av kund- eller samarbetsförhållanden, hantering av beställningar och leveranser och slakt- och förmedlingsanmälningarna, direktmarknadsföring, analys, kommunikation, arrangering av evenemang och skolningar samt för statistikuppföljning. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte har invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas i syfte att förse dig med relevant information samt för att förbättra våra tjänster. Tillgången till personuppgifter är begränsad till Atrias personal inom primärproduktionen som behöver och använder informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifterna kan också i samband med systemtestning eller -utveckling behandlas av systemleverantörer.

När det gäller fastighetens kameraövervakning av gårdsplan så används uppgifterna för att trygga den personliga säkerheten för våra anställda samt övriga personer som besöker vårt kontor, skydda vår egendom, förebygga och utreda situationer som äventyrar personsäkerheten eller egendom samt för att sköta rättsliga processer och skydda våra rättigheter.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla det avtal som vi ingått med dig eller det bolag som du representerar eller för att vi ska kunna genomföra behövliga åtgärder för att ingå avtal. Behandlingen är även nödvändig för att genomföra våra berättigade intressen. I detta fall är våra berättigade intressen hantering av kund- och samarbetsförhållanden, skötsel och utveckling av kundtjänsten, genomförande av de tjänster som vi erbjuder, främjande av säkerheten för områden och lokaler som vi använder samt våra anställda samt uppföljning och bedömning av anordningar och maskiner samt utveckling av dessa. Vi behöver behandla dina uppgifter också för utvecklingen av vår affärsverksamhet. I vissa fall är behandlingen nödvändig för att uppfylla ett lagstadgat krav (till exempel för korrekt och exakt bokföring).

Dina uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering.

 

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att skydda dina uppgifter är viktigt för oss. Fysiskt material förvaras i ett låst utrymme och är tillgängligt endast för personer som är berättigade till informationen.

Informationen lagras huvudsakligen i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de personer som arbetar med vår tjänst samt andra definierade personer, som behöver informationen för att sköta sina uppgifter, har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som har fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter längre än den tidigare nämnda tiden. Uppgifternas lagringstid definieras således enligt gällande lagstiftning, ändå med följande utgångspunkter: uppgifterna sparas så länge som de behövs och kontrolleras fem år efter att affärsförhållandet har upphört.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form som de fås av den registrerade och uppdateras i enlighet med vad den registrerade meddelar oss.

 

 1. Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan överlåtas till tredje part, t.ex. bolagen inom Atria-koncernen, TNS Kantar Agri Oy samt övriga underleverantörer och tjänsteleverantörer, dock endast i den mån som de efterföljer förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning. Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som vi har fastställt. Vi förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Information överförs och överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

 

 1. Cookies

 På våra nätsidor används kakor (cookies). För att nätsidorna ska fungera optimalt ska din webbläsare vara inställd så att den tillåter cookies. Genom dessa samlas teknisk information och information om hur sidorna används. Tack vare denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov. Du kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar eller annars motsätta dig avseende användning av cookies.

 

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att kontrollera vilka personuppgifter som finns sparade i våra register om dig. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag.

Om du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla uppgifter som berör dig har du när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandlingen av uppgifterna är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur våra register. Elimineringsrätten gäller dock inte till den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändigt för att vi ska kunna följa vår lagstadgade skyldighet, eller på annan grund som föreskrivs i lag.

I den mån du själv har levererat uppgifter till våra register och dessa uppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke eller uppdrag, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Du har när som helst rätt att förbjuda att dina uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Om uppgifter behandlas på basis av ditt medgivande, har du rätt att återkalla ditt medgivande genom att meddela detta till registeransvarige enligt denna dataskyddsbeskrivning. Du ska sända en undertecknad begäran som gäller användning av dina rättigheter per post till den adress som nämns i punkt 1 ovan.

Vi kan be dig att specificera din begäran och att bestyrka din identitet före begäran behandlas.