Effekter av tvillingkalvar på dikobesättningar

05.03.2024 15:54

Våra kunskaper om förekomsten av tvillingar hos dikobesättningar och hur de påverkar produktionsresultaten är ofta bara gissningar. I projektet Produktiva diko skaffade man kalvningsinformation från Faba för att beräkna andelen tvillingkalvar och för att uppskatta vikt, tillväxt och dödlighet hos tvillingfödda kalvar. I den här artikeln kommer vi att använda termen ”enling” för kalvar som är födda som den enda kalven. Materialet omfattar alla kalvningar hos de dikogårdar som hörde till dikokontroll under 2020–2022, över 43 000 kalvningar och data om fler än 46 000 kalvar.

Stora skillnader mellan raser i andelen tvillingar

kaavio 1.jpg

Figur 1. Andelen tvillingar av kalvningarna och kalvarna hos olika köttraser på finska dikokontrollbesättningar, mor och far av samma ras (Faba).

På andelen tvillingar inverkar moderns ras. Också faderns ras har en liten inverkan på antalet tvillingar. Flest tvillingar, fler än 1/10, finns i Charolais-besättningar. Detta verkar delvis förklara den större spridningen i storlek och tillväxt hos Charolais-kalvarna jämfört med andra raser, vilket observerats i Atrias material. Simmentalkor har det näst högsta antalet tvillingar.  Av Angus- och Hereford-kalvarna är ungefär 1/20 tvillingar, av Limousin-kalvarna endast 1/40. På besättningsnivå betraktas detta dock som en andel av kalvningarna, varvid förekomsten i procent är lägre (figur 1).

Bidrar tvillingar till att minska utsläppen?

Det är inte önskvärt att det ofta föds tvillingar på dikogårdarna, men om tvillingkalvningarna lyckas kan de emellertid förbättra statistiken. Ute i världen har det i flera årtionden enträget diskuterats och forskats i avsiktlig ökning av tvillingar hos dikobesättningar. I försäljningsskedet väger två kalvar mer än en.

Som mest aktiv  var forskningen om tvillingkalvar kanske på 1990-talet, då det också skrevs en inhemsk artikel om detta (H. Vehkaoja KM 4/95). Nu dryftas frågan om man med hjälp av tvillingar skulle kunna producera kött med mindre metanutsläpp, men för att uppnå detta borde antalet mödrar minskas i lika mån (Gebbels et al. 2023). Tvillingar har en negativ påverkan på välbefinnandet hos såväl skötarna som mödrarna och kalvarna, och att effektivisera produktionen på detta sätt omfattar ett stort antal olika riskfaktorer (Wonfor 2017).

Tvillingfödda kalvar ökar risken för dödlighet

kaavio 2.jpg

Figur 2. Kalvdödligheten vid födseln eller under en veckas ålder enligt moderrasen, indelat i kalvar som är födda som enlingar respektive tvillingar samt alla kalvar tillsammans (Faba 2020 – 2022).

Svårigheterna vid kalvning ökar avsevärt vid tvillingfödsel. Ofta är tvillingar små till storleken, men kon kan inte nödvändigtvis förlösa dem utan hjälp och risken för att kalvarna dör före födseln är större. Fostrens näringsintag kan vara dåligt och ofta är en av tvillingarna svagare vid födseln. Modern stöter ofta bort den andra tvillingen antingen helt eller delvis, vilket ökar skötarnas arbete och utsätter kalven för sjukdomar. Det är alltså inte förvånande att tvillingdödligheten är mer än dubbelt så hög jämfört med enlingar i materialet från dikokontrollbesättningarna (figur 2). 

Tvillingar minskar kalvkontot mest hos Simmental och minst hos Angus

Tvillingarnas födelsevikt är naturligtvis mindre än hos enlingar redan för att dräktighetsperioden är fem dagar kortare än normalt. Skillnaden i detta kontrollmaterial var 6–10 kg, då födelsevikterna beräknades som medelvärden för ko och tjurkalv per ras (figur 3). En lägre startvikt påverkar naturligtvis också avvänjningsvikten, som i kontrollmaterialet rapporteras som ett korrigerat genomsnitt av 200-dagarsvikten per ras. Skillnaderna mellan enlingar och tvillingar i 200-dagarsvikten varierar förvånansvärt mycket efter ras, från 34 till 55 kg, och följer inte samma förhållande som skillnaderna i födelsevikten (figur 4).  Tvillingars tillväxt är 140–240 g/dag mindre från födseln till 200 dagars ålder.

Vid jämförelse av hur det påverkar avvänjningsvikten att kalven är en tvilling, visar materialet att den negativa effekten är störst hos Simmental och minst hos Angus. Den låga tillväxten kan ha många orsaker, allt från dålig fosterutveckling, starten i livet och tillräcklig mjölk till att modern stöter bort kalven.

Kom ihåg bokföringen för blandade tvillingar

En kokalv som är tvilling med en tjurkalv är med över 90 procents sannolikhet infertil, en så kallad freemartin-kalv, som påverkats av tjurfostrets hormoner under fosterperioden. Freemartin-kalvar är bättre slaktdjur än vanliga kokalvar. Ett gentest visar om en kokalv är fertil, men eftersom sannolikheten för infertilitet är så hög, är testning endast värt besväret för kalvar av avelsvärde. Det är viktigt att också registrera könet för tvillingar som dött, särskilt om den döda tvillingen är en tjurkalv, för att inte riskera att glömma detta.  Hos tvillingfödda tjurar kan fertiliteteten vara lägre, även om total infertilitet är mindre vanligt. Du kan kontrollera i stamtavlan och stambokintyget om tjuren föddes som en tvilling.

kaavio 3.png

Figur 3. Resultaten av dikokontroll innehåller födelsevikterna för 39 500 kalvar, angivna som den genomsnittliga vikten för tjur- och kokalvar. Födelsevikterna anges för enlingar och tvillingar per ras (Faba).

kaavio 4.png

Figur 4. Resultaten av dikokontroll innehåller de korrigerade 200-dagarsvikterna för 27 200 kalvar, angivna som den genomsnittliga vikten för tjur- och kokalvar. Födelsevikterna anges för enlingar och tvillingar per ras (Faba).

Rasen påverkar det genomsnittliga kalvutbytet

Även om tvillingar ökar dödligheten, uppnås strax över 100 levande kalvar per 100 kalvningar hos raser som har en hög andel tvillingar, Simmental och Charolais. Limousin, som har den lägsta andelen tvillingar, har också det lägsta antalet levande kalvar per 100 kalvningar (figur 5). Kalvdödligheten påverkas naturligtvis av många andra faktorer utöver tvillingskapet.  Statistisk sett brukar moderdjur som bara har fött tvillingar avvänja mindre än en kalv per år.

kaavio 5.png

Figur 5. Antal levande kalvar (som blivit över 7 dagar gamla) per ras per 100 kalvningar, med hänsyn till förekomsten av tvillingar och tidig dödlighet (Faba 2020 - 2022).  

Kan vi få ut mer av tvillingar?

Särskilt i Charolais- och Simmentalbesättningar där förekomsten av tvillingar är hög, skulle det vara en bra idé att undersöka dräktiga djur med ultraljud för att upptäcka tvillingar i god tid och bättre kunna utfodra moderdjur som bär tvillingar. Detta kan förbättra kalvningsskicket, minska kvarbliven efterbörd som är typiskt efter tvillingkalvning och förebygga ett långt mellanrum mellan kalvningar. Mödrar till tvillingar hamnar ofta i förtid på gallringslistan och har livmoderinfektioner orsakade av den svårare kalvningen. En mor som utfodrats väl före kalvningen producerar mjölk bättre och håller sig i bättre form under hela diperioden.  Med tanke på kalvningsövervakningen är förhandskunskaper om tvillingar ett viktigt hjälpmedel.

Känn dina djur och läs igenom dina anteckningar före kalvningsperioden

Sannolikheten för tvillingdräktighet ökar med antalet kalvningar, kvigor får tvillingar mer sällan. Sannolikheten för tvillingdräktighet är större hos döttrar till tvillingfödda mödrar. I praktiken har man också märkt att samma ko lätt får tvillingar under på varandra följande år. Ärftlighetsgraden för tvillingdräktighet är dock mycket låg. Av alla tvillingar är cirka 4–6 procent identiska (Lee 2021).

kaksoset isona.jpg

imageqjxv.png

Skribenter:

Karsikas Tomi

Regionchef

Karsikas Tomi

040 750 4963

Södra regionen

Vehkaoja Susanna

Utvecklingschef

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Eko- och dikogårdar, avelsförmedling (köttraser)