Läkemedlens korrekta hantering är viktig

 • Text och bild: Mari Heinonen
 • Bilder: Reijo Jokivuori

Läkemedel fungerar endast när de förvaras väl, då rätt mängd ges på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Felaktigt förvarat eller använt läkemedel kan vara ineffektivt och till och med skadligt. Den här skrivelsen ger instruktioner för användning av veterinärmedicinska läkemedel. Kontrollera om du förvarar och använder dina läkemedel korrekt!

Läkemedel och vacciner i synnerhet är en viktig del av djurens sjukdomsbehandling, välfärd och förebyggande hälsovård. Svinstall som har kontrakt med en hälsovårdsveterinär kan få läkemedel i reserv för behandling av allmänt förekommande sjukdomar på gården. Läkemedelsförordningen innehåller många villkor som rör detta. Dessutom föreskriver läkemedelslagen att en veterinär inte får ta ut vinst på läkemedel som han eller hon säljer.

imagesdkib.png

Gör så här: Markera öppningsdatumet på flaskorna och förvara de öppnade flaskorna i kylen. Hantera flaskor med rena händer för att hålla dem rena. Det är särskilt viktigt att hålla korken ren. Kom ihåg att använda vaccinflaskan endast på öppningsdagen.

 

Instruktioner för användning av läkemedel fästs på läkemedelsskåpsets dörr och medicinering enligt anvisningarna

Veterinären måste skriftligen instruera användningen av de läkemedel som han eller hon har överlåtit, och de flesta veterinärer noterar instruktionerna i hälsovårdsplanen.

Det är en god idé att skriva ut och tejpa instruktionen på väggen i medicinrummet eller på medicinskåpets dörr så att även tillfälliga arbetare i svinstallet enkelt kan kontrollera medicinen i instruktionen. Husdjursföretagare får endast använda de läkemedel som tillhandahållits av veterinären för de symptom som denna instruerat. Om andra symtom observeras hos djuren, bör man vara i kontakt med den vårdande veterinären.

 

Öppnade injektionsflaskor uppmärks med tuschpenna och läkemedel förvaras i kylen

Vissa allmänna läkemedel och alla vacciner kan bara förvaras i kylskåpstemperatur. Varje öppnad injektionsmedicinflaska skall markeras med en markör med dess öppningsdatum, och alla öppnade flaskor förvaras alltid i kylen så att de står sig. På detta sätt undviker man att läkemedel som sällan används lämnas i svinstallet under lång tid. För att inte missa att markera datumet på grund av bristen på markörpenna är det tillrådligt att tejpa fast en markör med ett band på dörren eller på sidan av kylskåpet, så att den alltid lätt hittas utan att behöva söka. Utgångsdatumet för den öppnade förpackningen kan kontrolleras i bipacksedeln.

Föråldrade läkemedel börjar förlora sin effekt när deras aktiva ämnen bryts ned. Vissa mediciner kan till och med bli giftiga när de åldras. Ingen utom användaren ansvarar för en föråldrad medicin eller medicinens dåliga effekt eller biverkningar på grund av att medicinen felaktigt förvarats.

Torra läkemedel skall förvaras i läkemedelsskåpet eller på en torr yta

Läkemedel som inte behöver förvaras i kylskåpet förvaras i ett rent, torrt skåp. Säckvaror, t.ex. antibiotika- eller antiparasitsäckar, får inte förvaras på golvet utan ska lyfta på en torr yta för att förhindra att läkemedlet blir fuktigt.

 

Ingen smuts får komma in i injektionsflaskan

I de flesta fall tas medicin många gånger ur samma injektionsflaska. Om smuts kommer in i flaskan kan läkemedlet förlora sin effekt eller bakterier kan börja växa i läkemedlet. När ett förorenat läkemedel injiceras i ett djur kan en varsamling bildas vid injektionsstället. Detta är både ett välfärds- och ett livsmedelshygienproblem. Läkemedelsflaskorna ska hanteras med rena händer och läkemedlet ska alltid dras ut från injektionsflaskan med en oanvänd nål. Om gummikorken på den öppnade flaska är smutsig, ska den rengöras med ett desinfektionsmedel innan läkemedlet tas från flaskan så att nålen inte för med smuts in i flaskan. Lämna inte nålen upprätt i flaskhylsan under förvaring, eftersom detta gör att smuts kommer in i flaskan genom nålhålet.

 

En öppnad vaccinflaska används alltid till slut under öppningsdagen

Vacciner har sämre hållbarhet än läkemedel. Vaccinationsprogrammet är utformat så att vaccinflaskan alltid kan användas endast under öppningsdagen. Om oanvända vaccindoser kvarstår i flaskan, skall de ges åt de djur som står näst i tur för vaccination.

Det är viktigt att komma ihåg att när man vaccinerar djurgrupper är syftet att förbättra hela besättningens resistens, och detta uppnås när majoriteten av boskapen vaccineras vid den planerade tidpunkten. I praktiken spelar det därför ingen roll om enskilda djur vaccineras vid något olika tidpunkter.

Kassera alltid använda nålar och sprutor omedelbart efter användning

Vid behandling av djur används ofta samma nål för många djur. Det är dock värt att komma ihåg att nålen lätt överför patogener från ett djur till ett annat. En nål som har använts under lång tid blir slö och dess användning kan orsaka onödig smärta och vävnadsskador på djuret. Därför används samma nål för högst samma djurgrupp, såsom till exempel en kull med smågrisar eller en box med grisar eller slaktsvin. Efter injektion av ett sjukt djur kan samma nål överföra patogener till nästa djur. Dessa typer av problem elimineras när nålfria injektionssystem används. Använda nålar kastas omedelbart i ett insamlingskärl för injektionsnålar och sprutorna i skräpkorgen. Sprutor med nål bör inte tillåtas drälla i svinstallet, ifall någon i misstag skulle råka använda dem.

imagehzuhp.png

Tejpa anvisningarna på läkemedelskåpets dörr. Skaffa en läskflaska för använda nålar och tuschpennans kork tejpats fast på dörren. På detta sätt är tuschpennan alltid nära och öppningsdatumet är lätt att markera på den öppnade läkemedelsflaskan.

imagesxj7u.png

Förvara vacciner, läkemedel som kräver kylförvaring och öppnade flaskor i kylskåpet. Automatsprutan förvaras också ren i kylen i en plastpåse eller -låda efter rengöring.

 

Rengöring och förvaring av automatsprutor

Allmänna instruktioner för användning och underhåll av sprutan:

 • Om automatsprutan inte kan rengöras ordentligt, använd engångsartiklar.
 • Rengör sprutan varje dag efter användning.
 • Sterilisera sprutan varje vecka om du använder den flera dagar i veckan.
 • Sterilisera sprutan två gånger i månaden om du använder den en gång i veckan.
 • Ytterligare instruktioner för rengöring och sterilisering finns i sprutans egna bruksanvisning.

Rengör sprutan efter varje användning och förvara den rent i kylskåpet

 1. Tvätta händerna.
 2. Tvätta utsidan av sprutan med en borste och diskmedel, använd varmt vatten.
 3. Fyll sprutan med tvättmedelsvatten och töm den 3–5 gånger.
 4. Skölj sprutan minst fem gånger med så varmt vatten som möjligt.
 5. Töm sprutan och torka den med papper.
 6. Injicera en liten mängd ren vegetabilisk olja i gummidelarna om de inte rör sig ordentligt.
 7. Förvara sprutan i en plastpåse eller ren plastlåda i kylen.

Sterilisera sprutan genom kokning

 1. Försäkra dig om att sprutan tål kokning.
 2. Tvätta sprutan enligt instruktionerna ovan. Arbeta på ett rent bord.
 3. Ta isär sprutan och placera delarna direkt i kokkärlet.
 4. Koka delarna i rikligt med vatten i 10–20 minuter.
 5. Häll av vattnet, lyft delarna med rena händer på hushållspapper för att torka.
 6. Sätt ihop sprutan medan den fortfarande är varm och förvara den ren enligt beskrivningen ovan. Kom ihåg att ha rena händer!

Sterilisering av sprutan i mikrovågsugn

 1. Denna metod är lämplig för plastsprutor som inte innehåller metalldelar.
 2. Tvätta sprutan enligt tidigare instruktioner. Kom ihåg att ha rena händer!
 3. Fyll sprutan med rent vatten och linda 10 lager vått kökspapper runt det.
 4. Placera sprutan i den mikrovågsäkra plastpåsen i mikrovågsugnen och låt påsen vara öppen.
 5. Starta mikrovågsugnen och kör på hög effekt i fem minuter.
 6. Halvvägs genom uppvärmning, kontrollera att kökspapperet inte har torkat och fukta det vid behov.
 7. Öppna förpackningen och töm sprutan. Kom ihåg att ha rena händer!
 8. Kyl och förvara sprutan ren enligt instruktionerna ovan.

Automatsprutor bör rengöras regelbundet

Om automatsprutor inte kan rengöras regelbundet i svinstallet, rekommenderas det att använda engångssprutor. Efter rengöring skall automatsprutorna förvaras till exempel i en ren plastlåda eller plastpåse i kylen.

 

Läkemedelsavfall kasseras enligt den egna kommunens anvisningar

Avfallshantering för läkemedelsavfall varierar från kommun till kommun. Vissa kommuner rekommenderar att rena och torra medicinflaskor återvinns i glas- eller plastinsamling, andra rekommenderar att de skall hanteras som blandavfall och i en del kommuner skall de föras till problemavfallsanläggningen. I vissa kommuner kan föråldrade läkemedel föras till en kommunal återvinningsstation, och de tas också emot av apotek. Veterinären är förmodligen medveten om det egna kommunområdets verksamhetsanvisningar.

 

Författaren är veterinär och arbetar som professor vid fakulteten för veterinärmedicin vid Helsingfors universitet vid avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin.

 

Instruktioner och förordningar på nätet

Jordbruks- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (17/2014) 17/14: mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/ lainsaadanto/b-rekisteri Instruktioner för medicinering av svin: portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Tietosiilo/Tietokortit

imagexej.png

Lämna inte öppnade flaskor på ett fönsterbräde eller på en hylla i svinstallet där de blir smutsiga och dammiga. Smuts på korken är särskilt skadligt, eftersom nästa gång du använder läkemedlet för en ny nål smuts in i flaskan. Lämna inte nålen upprätt i flaskan, eftersom smuts lätt kan passera genom flaskan. Dessa flaskor saknar också öppningsdatum.