Bioturvakuvio-sika-verkkosivut-SV-L1000px (1).jpg

Biosäkerhet är en inställningsfråga

Finska tamdjurs hälsa och livsmedelssäkerhet är på en globalt mycket hög nivå. Den höga nivån har vi uppnått genom ett bra samarbete mellan producenter, industrin och myndigheter. Vi har en strängare lagstiftning gällande djursjukdomar än i övriga EU-länder. 

Då gårdarnas storlek ökar blir skyddet mot sjukdomar eller biosäkerheten också allt viktigare. Det viktigaste är att koncentrera sig på en produktionsform, eftersom en livlig djurtrafik, olika gamla djur och olika djurslag ökar risken för sjukdomar. Att dela upp produktionsenheten i avdelningar, och att använda avdelningar endast en gång, minskar sjukdomsrisken. Engångsanvändning av avdelningar gör tvättningen och desinficeringen efter en tömning lättare.  

Lastning av djur ska arrangeras så att eventuella sjukdomar inte kan spridas från transportfordonet till svinhuset. Av detta skäl ska svinen alltid lastas och tas emot via ett separat lastutrymme. Lastutrymmet ska noggrant tvättas och desinficeras efter en lastning. På grund av risken för sjukdom får djurfordonets förare aldrig släppas in i svinhuset! 

Reservera ordentliga möjligheter för de som arbetar i utrymmet, samt för gäster, att tvätta sina händer, samt gårdens egna kläder och stövlar. Transport till boskapsutrymmen ska ske enbart via smittspärr. Byte av kläder bör ske så att passagerna för vardagsskor och skor som används i produktionsutrymmena inte korsar varandra.  

Ett välmående djur som har möjlighet till artspecifikt beteende är också friskare. Se alltså till att djuren har tillräckligt med utrymme, stimulans, mat och vatten. Se också till att foderhygienen är god! Håll foderanläggningen ren och se till att skadedjuren bekämpas. Reagera omedelbart på avvikande beteende hos djuren. 

På ETT:s hemsida hittar du mångsidiga instruktioner för skydd mot smittsamma sjukdomar. Samarbeta med granngårdarna och produktionskedjorna och bedöm vilka som är din gårds kritiska punkter, på detta sätt uppnås ett enhetligt skydd mot sjukdomar. Fråga vid behov råd av din djurläkare.