Vall och bete på nötkreaturgårdar

Vall

Vallen är den mest utmanande skördeväxten på en nötkreatursgård, men kanske också den som ger bäst skörd. Skördenivån 10 000 kg/torrvikt per hektar kan uppnås bara man kommer ihåg att effektiv vallodling omfattar många arbetsmoment som ska utföras med omsorg, allt från anläggning av vallen, kompletteringssådd, gödsling och skörd till själva ensileringen. Intresset för att effektivisera vallodlingen har ökat starkt under de senaste åren och den har ju också en stor effekt på hela kreatursgårdens lönsamhet.   

Betesmark

Betesvallen är i regel gårdens billigaste foder, även om betesgången kan ordnas på många sätt. Den traditionella betesgången, där djuren släpps ut på en stor fålla håller på att ändras. I stället har bl.a. cirkulerande fållbete och sektorbete kommit. Tack vare ”turbobete” byter djuren det område som betas ofta, så att utöver överbetning också förluster på grund av trampning undviks och betesvallen kan växa upp igen. Det finns många olika slags hjälpmedel för att planera betet på den egna gården, som ett excelbaserat betesplaneringsverktyg, betessticka, betesguider och naturligtvis omfattande sortiment av material för inhägnad. 

Produktionskostnadsräknare för ensilage

Produktionskostnaden för ensilage har en avgörande inverkan på lönsamheten för slaktnötkreatursgårdar, dikogårdar och mjölkgårdar. Genom att klarlägga produktionskostnaden för ensilaget på den egna gården och jämföra produktionskostnaden med andra gårdars produktionskostnad är det möjligt att hitta nya sätt att öka gårdens lönsamhet. Betydelsefulla delfaktorer i produktionskostnaden för ensilage är hektarskörden, maskinkostnaden, andelen stödberättigade åkrar och åkrarnas prisnivå. Maskinkostnaden påverkas i sin tur kraftigt av maskinernas utnyttjandegrad.

LÄNK! Gå till räknaren och läs anvisningarna för användning av den.

A-KAUPPAS PRODUKTER FÖR VALL OCH BETE