Osuuksien vaikutus nettovarallisuuteen

Pohjanmaan Lihan osuuskunnan osuudet kerryttävät jäsenelle verotuksessa nettovarallisuutta. Verotuksessa maatalouden varallisuudeksi kirjataan jäsenen osuuksien lukumäärän mukainen vertailuarvo ja maksamaton osuusmaksu käsitellään maatalouden velkana, joka merkitään veroilmoitukseen nimellisarvossa.

Pohjanmaan Lihan osuuskunnan osuuden vertailuarvo vuoden 2022 verotuksen mukaan on 17,97 euroa. Tätä vertailuarvoa jäsenet käyttävät vuoden 2023 verotuksessa. Osuuden nimellisarvo on 5 euroa.

Vertailuarvo on osuuskunnan verotuksessa vahvistettu nettovarallisuus lisättynä maksamattomalla osuuspääomalla ja vähennettynä maksetulla osuuspääoman korolla ja tämä jaettuna tilikauden lopun osuuksien lukumäärällä.

Esimerkki

Jäsenellä oli 100 osuutta vuonna 2023 eli osuusmaksuvelvoite oli 500 euroa. Jäsen oli maksanut osuusmaksua 200 euroa.

Osuusmaksuvelvoite

100 x 5 € = 500 €

Maksettu osuuspääoma

200 €

Veroilmoitukseen merkittävät varat

100 x 17,97 = 1797 €

Veroilmoitukseen merkittävät velat

500 € - 200 € = 300 €

Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus

1797 € - 300 € = 1497 €

 

 

Osuuspääomalla sitoudutaan omistajuuteen

Osuuskunnan jäsenten taloudellinen sitoutuminen osuuskuntaan tapahtuu osuuspääoman kautta. Jokainen Pohjanmaan lihan osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskunnan säännöissä määritetyllä tavalla osuuspääoman kartuttamiseen. Osuuspääoma on Pohjanmaan Lihan osuuskunnan tärkein oman pääoman muoto. Osuuspääoman täyteen maksaminen nostaa jäsenen nettovarallisuutta.

Osuuspääomalle maksettava korko

Osuuspääoman korko maksetaan vuosittain sen jälkeen kun edustajisto on käsitellyt edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja päättänyt koron määrän tilikaudelta. Edustajisto kokoontuu yleensä huhtikuussa ja korko maksetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Kultakin tilikaudelta maksettava korko maksetaan sille osuuspääomalle, joka on ollut osuuskunnan tilillä tilikautta edeltävän kuukauden 30. päivänä (30. joulukuuta).

 

Maksettu ja maksamaton osuuspääoma_NY.jpg

 

Maksettu ja maksamaton osuuspääoma jäsenittäin_NY.jpgOsuuksille maksetut korkoprosentit_NY.jpg

Osuuspääoman korosta pidätetään luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä ennakonpidätys, jonka osuuskunta tilittää verohallinnolle. Ennakonpidätysvelvollisuutta ei ole yhtiömuotoisilla ja maatalousyhtyminä toimivilla jäsenillä.

 

Osuuspääoman palautus

Maksettu osuuspääoma palautetaan jäsenelle, jos jäsen eroaa osuuskunnasta. Palautus maksetaan vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä.

Osuuskunnan hallitus erottaa vuosittain ne jäsenet, jotka eivät ole viimeisen täyden kalenterivuoden aikana toimittaneet teuras- tai välityseläimiä A-Tuottajat Oy:lle tai Atria Oyj:lle. Erotetuille jäsenille osuuspääoma palautetaan erovuoden loppuun mennessä.

 

Osuuspääoman maksaminen

Osuuspääomaa eli osuusmaksua ei peritä jäseneltä automaattisesti teuras- tai välityseläintileistä vaan se täytyy maksaa itsenäisesti suoraan Pohjanmaan Lihan osuuskunnan tilille. Vajaana olevan osuuspääoman voi maksaa kokonaan tai osittain täyteen milloin tahansa. Enempää ei voi kuitenkaan maksaa kuin jäsenen velvoite kulloinkin on. Jokaisen jäsenen on maksettava vähintään yksi osuus. Osuusmaksut tulee sääntöjen mukaan maksaa täyteen 15 vuoden kuluessa jäseneksi liittymisestä.

Jäsenet voivat tarkastaa oman osuusmaksuvelvoitteensa ja maksattoman osuusmaksun oman verkkosivuilta.

 

Osuuspääoman maksutiedot:

Saaja

Osuuskunta Pohjanmaan Liha

Tilinumero

FI48 5670 0820 0000 71

BIC

OKOYFIHH

Viestikenttään tieto

Osuuspääoma / oma jäsennumeronne