Genom andelskapital förbinder medlemmen sig till ägandet

Via andelskapitalet förbinder sig en andelslagsmedlem ekonomiskt till andelslagets verksamhet. Varje medlem i andelslaget Österbottens Kött bör, i enlighet med andelslagets stadgar, ta del i förkovrandet av andelslagets andelskapital. Andelskapitalet är andelslaget Österbottens Kötts viktigaste form av eget kapital. Ett till fullo inbetalt andelskapital höjer medlemmens nettoförmögenhet.

Andelarnas påverkan på nettoförmögenheten

Andelslaget Österbottens Kötts andelar påverkar producentens nettoförmögenhet. I beskattningen har man rätt att beakta alla införtjänade andelar, oberoende om de är betalda eller inte och multiplicera dem med det matematiska värdet. Obetalda andelar behandlas som en skuld.

Andelarna i Andelslaget Österbottens Kötts hade ett matematiskt värde på 16,49 euro per andel för år 2019.  Detta värde används i 2020 års beskattningsdeklaration. Det nomienella värdet per andel är 5 euro.

Exempel

Andelsmedlemen har enligt den matematiska formeln rätt att inneha 100 andelar år 2020, vilket innebär att maximala andelskapitalet är 500 euro. Producenten har betalt 200 euro.

Maximal andelsinsats

100 x 5 = 500,00

Betald andelskapital

200,00

Andelarnas matematiska värde i beskattningen

100 x 16,49 = 1649,00

Andelsinsatsskuld i beskattningen

500,00 - 200,00 = 300,00

Nettoförmögenhetsvärde i beskattningen

1649,00 - 300,00 = 1349,00

Betalning av andelskapital

Obetalt andelskapitalet eller delar av andelskapitalet innehålls inte automatiskt från slakt- eller förmedlingslikvider, utan kapitalet bör av varje medlem betalas in separat till Andelslaget Österbottens Kötts konto. Man kan betala in delar av det obetalda andelskapitalet eller hela skulden, men inte mera än vad andelsinsatsskulden för närvarande är. Enligt stadgarna bör varje medlem betala in minst en andel, senast efter att man varit medlem i 15 år i andelslaget.

Man kan kontrollera sitt eget andelskapital via Producentens Arbetsbord – Ekonomi – Betalt andelskapital.

Betalt och obetalt andelskapital 2020.png

Betalt och obetalt andelskapital per medlem 2020.png

Ränta på andelskapital

Ränta på andelskapital betalas årligen efter att fullmäktige haft sitt årsmöte, behandlat föregående års bokslut och beslutat om räntenivån på andelskapitalet. Fullmäktige sammanträder vanligtvis i mars-april och räntan betalas i maj-juni.

I samband med utbetalning av andelsränta innehålls förskottsinnehållning från enskilda näringsidkare och dödsbon. Förskottsinnehållningen betalas sedan vidare till skatteverket. Andelslaget innehåller inte skatt från övriga bolagsformer eller sammanslutningar.

statistik över utbetald andelsränta 2020.png

Andelskapitalets betalningsinformation:

Mottagare

Andelslaget Österbottens Kött

Kontonummer

FI48 5670 0820 0000 71

BIC

OKOYFIHH

Meddelande

Andelskapital / Producentnummer