Anhållan om överflyttning av andelar och andelskapital

Som medlem i Andelslaget Österbottens Kött kan du anhålla om att flytta inbetalt andelskapital till en annan medlem i andelslaget i samband med en generationsväxling. Anhållan om överflyttning av andelar och andelskapital bör ske skriftligen och skall godkännas av andelslagets styrelse.

Ansökningsblankett och frågor om överflyttning av andelskapital kan riktas direkt till ekonomichefen eller via anskaffningscheferna.