Uppsägning eller avslutande av medlemskap

En medlem kan utträda ur andelslaget genom att skriftligen meddela därom till styrelsen. Då en medlems medlemskap i andelslaget upphört återbetalas inbetald andelsinsats inom det verksamhetsår när medlemskapet upphört eller därpå följande verksamhetsår om andelslaget enligt balansräkningen har ett överskott att utdela.

Medlem kan uteslutas ur andelslaget genom styrelsebeslut i enlighet med ÖK:s stadgar 26 § under förutsättning att:

  • en medlem trots varningar inte inom föreskriven tid fullgör sina betalningar till andelslaget eller underlåter att fullgöra de förpliktelser medlemskapet innebär

  • om medlem helt eller till väsentlig del upphör med att marknadsföra slakt- och förmedlingsdjur via andelslaget eller dess dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner.

  • om en medlem orsakar andelslaget dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner ekonomisk eller annan skada eller annars handlar i strid med andelslagets syftemål eller sprider information som skadar andelslagets och/eller dess dotterbolags, intressebolags eller samarbetspartners rykte eller genom sin egen verksamhet försvårar arbetet för andelslagets eller dess dotterbolags, intressebolags eller samarbetspartners ledning och/eller.

  • om en medlem försätts i konkurs eller ställs under intressebevakare.

Frågor om avslutande av medlemskap kan riktas direkt till ÖKs verkställande direktör eller ekonomichef.

 

Utträdesanmälan för medlemmar

Utträdesanmälan för icke-medlemmar