Bättre biosäkerhet på svingården – nya produktionsanvisningar klara

Text: Taneli Tirkkonen, kvalitetschef Atria Svin

De uppdaterade produktionsanvisningarna för Atria Svin-kedjan blir klara den närmaste tiden. De viktigaste sakerna i uppdateringen gäller ansvarsfullhet och biosäkerhet och målet är en mångsidig förbättring av biosäkerheten i hela primärproduktionskedjan. 

 

Produktionsanvisningarna kommer att innehålla en helt ny och separat biosäkerhetsdel. Att följa dessa biosäkerhetsanvisningar är ett villkor i djursjukdomsförsäkringar för svingårdar som ingår i kedjorna hos A-Producenter Ab och Andelslaget Österbottens Kött Ab. 

Det krävs inte nödvändigtvis stora investeringar för god biosäkerhet, det vill säga bekämpning av sjukdomar, på gården. Bra dagliga rutiner och en ständig vaksamhet förbättrar din gårds skydd mot smittsamma sjukdomar snabbt och bestående. Biosäkerhet i svinhuset minimerar sjukdomsriskerna med byggnaden och djuren, detta omfattar såväl inre som yttre sjukdomsbekämpning i svinhusbyggnaden. 

 

Biosäkerhet på gårdsområde och produktionsbyggnader: Det allmänna intrycket av svinhusbyggnaderna och gårdsområdet (spannmåls-, strö- och foderlager, tekniska byggnader och svinhus) ska vara prydligt. Det får inte finnas spannmåls-, strö- eller foderrester som lockar skadedjur. Det får inte finnas växtlighet intill svinhusets vägg (2 m) eller så ska växtligheten vara mycket låg. Byggnaderna måste vara helt skadedjurstäta så att skadedjur inte kommer in i byggnaden. 

 

Djurtrafik: Köp förnyelsedjur endast från svinhus på Sikavas specialnivå och genom Atria Svins förnyelsedjurförmedling och enligt deras anvisningar. Ett separat lastutrymme eller -område indelat med mellanliggande staket är ett ovillkorligt biosäkerhetskrav för lastning av grisar, slaktdjur och förnyelsedjur.

Foder och strö: Utfodring av svin är tillåten endast med foderämnen som tillverkats eller importerats av företag på ETT:s positivlista. Avvikelse från detta leder till försämring eller borttagning av gruppförsäkringsskyddet mot djursjukdomar. Alla leverantörer av industriellt foder och foderråvaror till gården ska ha en tillräcklig ersättningsförmåga (ca 20 miljoner euros ansvarsförsäkring eller motsvarande försäkring) för att ersätta djursjukdomsskada eller annan skada man orsakat. 

Spannmål ska torkas och lagras så att kvaliteten inte äventyras. Det måste förhindras att skadedjur eller deras avföring kan komma in i tork- och lagerutrymmen för spannmål samt strömaterial. Köp inte spannmål från gårdar vars tork- eller lagringsförhållanden du inte känner till eller där den hygieniska nivån är bristfällig. På åkrar som används för foderproduktion får det inte användas slam från reningsverk, slambrunnar eller slutna tankar. Det är förbjudet att mata svin med matrester. 

 

Persontrafik, som personal, servicepersonal och besökare: Alla ytterdörrar och fönster i svinhuset ska ständigt vara låsta inifrån så att externa bioriskbesökare inte kan komma in förbi sjukdomsslussen. Varje person som går in i produktionslokalerna ska anteckna sig i svinhusets gästbok, tvätta och desinficera händerna samt därefter klä på sig gårdens egna rena skyddskläder och skodon. Vid inträde till sugghus samt större mellanuppfödnings- och slaktsvinsenheter rekommenderar vi duschning före påklädnad av skyddskläder.

 

Anställda från utlandet och eventuella utländska besökare: Alla personer som anländer från utlandet (besökare, gårdens eget folk och anställda) ska följa 48 timmars karantänsregel. Ta inte med några livsmedel med utländskt ursprung till svingården. Släpp inte in besökare från område där det förekommer smittsamma djursjukdomar till dina produktionsdjurslokaler.

 

Fordonstrafik och entreprenörer Sträva efter att ordna rutterna i gårdscentrum och närområdet så att transportvägarna för foder, djur, gödsel och kadaver inte korsar.

 

Förvaring och hämtning av kadaver Kadaver förvaras i ett slutet, tätt, lättrengjort och -desinficerat förvar som vid behov kan kylas. Förvaret ska placeras så att smittriskerna vid användning och tömning av förvaret minimeras: utanför gårdsområdet eller så att transportvägarna inte korsar, tömningsplatsen kalkas. 

 

Andra husdjur och skadedjur: Skadedjur kan föra in bland annat salmonella, dysenteri, trikiner eller svinpest till svinhuset. Varje Atria Svin-gård ska ha en skriftlig plan där åtgärder för att minimera förekomsten av skadedjur på gården beskrivs. Sådana åtgärder är bland annat täta byggnader samt utrymmen för förvaring av spannmål och foder, att ta bort föda och skydd för gnagare eller fåglar samt åtgärder för bekämpning av skadedjur.

Planen ska uppdateras årligen och ska läggas som bilaga till Sikavas årliga hälsovårdsplan för gården. För stora gårdar och specialproduktionsgårdar rekommenderas eller anvisas en plan som är utarbetad av en extern skadedjursbekämpare. Andra husdjur ska inte finnas i lokaler för produktionsdjur eller i fodermagasin.


Hälsovård: Gården ska ha en uppdaterad plan för egenkontroll samt för förebyggande och bekämpning av skadedjur. Till skillnad från Sikavas anvisningar verifierar varje Atria Svin-gård att ingen salmonella förekommer genom ett negativt salmonellaprov som tas med tre års intervall, eftersom salmonellasmitta från omgivningen har blivit betydligt vanligare det senaste året.

Observera att Atria Svin-produktionsavtal förutsätter att anvisningen följs. Försummelse av den nya anvisningen kan få konsekvenser för till exempel prissättning, eventuella försäkringar mot djursjukdomar och i extremfall produktionsavtalets giltighet. Sätt dig alltså in i den nya anvisningen direkt när den publiceras – och börja med biosäkerhetsåtgärder. Du kan börja direkt om du vill genom att tillsammans med din veterinär göra en BioCheck-kartläggning på din gård.