ITIKKA OSUUSKUNNAN HALLITUS

Osuuskuntaa edustaa ja sen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Itikka osuuskunnan hallitukseen kuuluu toimitusjohtaja toimiaikanaan ja hallintoneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemat kuusi muuta henkilöä.

Hallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa.

 

ITIKKA OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTO

Itikka osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluu 25 henkilöä, jotka valitaan toimiinsa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa heti edustajiston kokouksen päätyttyä ja jatkuu sen varsinaisen edustajiston kokouksen päättymiseen saakka, joka pidetään vaalin jälkeisenä neljäntenä kalenterivuonna. Hallintoneuvoston kutsuu koolle hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja.

Hallintoneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

 

ITIKKA OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTO

Itikka osuuskunnan jäsenten päätösvaltaa käyttää jäsenten keskuudesta vaalipiireittäin valittu edustajisto. Itikka osuuskunnan edustajistoon kuuluu 45 edustajaa. Osuuskunnan alueen jakamisen vaalipiireihin ja valittavien edustajien lukumäärän vahvistaa hallintoneuvosto.

Edustajisto kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Edustajat valitaan osuuskunnan vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen äänestyksellä postin tai Internetin välityksellä. Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajien toimikausi alkaa heti, kun vaalin tuloksesta on vaalijärjestyksen mukaisesti ilmoitettu.

 

ITIKKA OSUUSKUNNAN HALLINNON TEHTÄVÄT

Päätökset

 • omistajapolitiikka
 • strategiset linjaukset
 • toimitusjohtajan valinta
 •  hallituksen, hallintoneuvoston ja muiden toimielinten valinta
 •  osuuskunnan sääntöjen mukaiset päätökset
 •  muut päätökset

Muut hallinnolle kuuluvat asiat

 • päätöksien tukeminen → jäsenkentän suuntaan
 • talouden seuranta
 • yhteiskuntasuhteiden hoito ja sidosryhmäsuhteet
 • osuuskunnan julkisuus
 • esimiestyöskentely → puheenjohtajat

 

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄT

Edustajiston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua osuuskunnan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa Suomessa. Kokouksessa

esitetään:

 •  tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus)
 •  tilintarkastuskertomus
 •  hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä

päätetään:

 •  tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille
 • palkkioista
 • tilintarkastajien ja hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

valitaan:

 • hallintoneuvoston tarvittavat jäsenet
 • tilintarkastajat
 •  hallinnon tarkastajat

 

HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan osuuskunnan sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten ja osuuskunnan edun mukaisesti sekä valvoa edustajiston päätösten toimeenpanoa. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa

 • Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja, ja määrätä hänen palkkaetunsa ja sijaisensa
 • Valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat sekä päättää palkkioista
 • Päättää asioista, jotka koskevat organisaation olennaista muuttamista
 • Ohjeistaa hallitusta
 • Jakaa osuuskunnan alue jäsenpiireihin
 • Tarkastaa hallituksen toimintakertomus
 • Määrätä, missä tiedonannot tapahtuvat
 • Päättää edustajiston kokouksen koolle kutsumisesta

 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus käsittelee kokouksissaan muun muassa seuraavaa

 • Päättää jäsenten ottamisesta ja heidän erottamisestaan
 • Ottaa ja erottaa osuuskunnan henkilökunnan sekä päättää työsuhteiden ehdoista
 • Päättää kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä tai luovuttamisesta
 • Antaa oikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen
 • Valmistelee hallintoneuvoston käsiteltävät asiat

 

TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT

 • Henkilöstön valinta sekä henkilöresurssien arviointi yhdessä Atrian ja A-Tuottajien johdon kanssa
 • Strategiset linjaukset, esitykset hallinnolle
 • Osuuskunnan päivittäiset työt, päätös- ja toimeenpanovastuu
 • Talouden seuranta ja suunnittelu
 • Omistusyritysten tilan ja toiminnan jatkuva seuraaminen ja informointivastuu hallinnolle
 • Tarvittaessa osallistuminen omistusyritysten hallintoon ja eri tilaisuuksiin
 • Osuuskunnan asioiden informointi julkisuuteen ja sidosryhmille sekä yleiset yhteiskuntasuhteet

 

 

 

Edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä muut edustukset

ATRIA OYJ HALLITUS ATRIA OYJ HALLINTONEUVOSTO A-REHU OY HALLITUS A-TUOTTAJAT OY HALLITUS
Seppo Paavola (pj) Juho Anttikoski (vpj) Ahti Ritola (pj) Pasi Ingalsuo (vpj)
Ahti Ritola Mika Asunmaa   Mika Asunmaa
  Lassi-Antti Haarala    
  Jussi Hantula    
  Pasi Ingalsuo    
  Juha Kiviniemi    
  Juha Nikkola    
  Heikki Panula    
  Marja-Liisa Juuse    
  Timo Tuhkasaari    
       
OY FEEDMIX AB REHUKANAVA OY
ITIKAN MAA- JA METSÄTILAT OY SUURUSREHU OY
Risto Lahti Risto Lahti Mika Asunmaa (pj) Juha Kiviniemi (pj)
Lassi-Antti Haarala Ahti Ritola Risto Lahti Lassi-Antti Haarala
Ahti Ritola   Ahti Ritola Suvi Rantala
       
       
PÄHKINÄKASA OY KIINTEISTÖ OY KAUHAJOEN VAINIOTALO KIINTEISTÖ OY KAUHAJOEN VAINIOTALO II KIINTEISTÖ OY ITIKANMÄKI
Risto Lahti Risto Lahti Risto Lahti Risto Lahti
Mika Asunmaa Mika Asunmaa Juha Kiviniemi Ahti Ritola
Pasi Ingalsuo Pasi Ingalsuo Juha Nikkola  
Lassi-Antti Haarala Lassi-Antti Haarala Ahti Ritola  
Ahti Ritola      
Juha Nikkola      
Juha Kiviniemi      
       
OSUUSTOIMINTAKESKUS PELLERVO RY   MTK-LIITOT:  
Juho Anttikoski (vuosikokousedustaja)   MTK-Etelä-Pohjanmaa: Ahti Ritola
    MTK-Pirkanmaa: Juha Kiviniemi
    MTK-Keski-Pohjanmaa: Pasi Ingalsuo
    MTK-Satakunta: Juha Nikkola
    MTK-Häme: Juha Kiviniemi
    MTK-Uusimaa: Lassi-Antti Haarala
    MTK-Varsinais-Suomi: Marja-Liisa Juuse