Osuuspääomalla sitoudutaan omistajuuteen

Osuuskunnan jäsenten taloudellinen sitoutuminen osuuskuntaan tapahtuu osuuspääoman kautta. Jokainen Itikka osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskunnan säännöissä määritetyllä tavalla osuuspääoman kartuttamiseen. Osuuspääoma on Itikka osuuskunnan tärkein oman pääoman muoto. Jäsenen osuuspääoman määrä vaihtelee tilan A-Tuottajiin ja/tai Atriaan tapahtuvan liikevaihdon muutosten mukaan. Osuuspääoman täyteen maksaminen nostaa jäsenen nettovarallisuutta.

Osuuspääomalle maksettava korko

Osuuspääoman korko maksetaan vuosittain sen jälkeen kun edustajisto on käsitellyt edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja päättänyt koron määrän tilikaudelta. Edustajisto kokoontuu yleensä huhtikuussa ja korko maksetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Kultakin tilikaudelta maksettava korko maksetaan sille osuuspääomalle, joka on ollut osuuskunnan tilillä tilikautta edeltävän kuukauden 15. päivänä (15. joulukuuta).

imageop87g.png

Osuuspääoman korosta pidätetään luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä ennakonpidätys, jonka osuuskunta tilittää verohallinnolle. Ennakonpidätysvelvollisuutta ei ole yhtiömuotoisilla ja maatalousyhtyminä toimivilla jäsenillä.

 

Osuuspääoman palautus

Maksettu osuuspääoma palautetaan jäsenelle, jos jäsen eroaa osuuskunnasta. Palautus maksetaan noin vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä. Osuuksille ei makseta korkoa sen jälkeen, kun osuus on irtisanottu tai jäsenyys on päättynyt eli viimeinen korko osuuspääomalle maksetaan erovuodelta.

Osuuskunnan hallitus erottaa vuosittain ne jäsenet, jotka eivät ole viimeisen täyden kalenterivuoden aikana toimittaneet teuras- tai välityseläimiä A-Tuottajat Oy:lle tai Atria Oyj:lle. Erotetuille jäsenille osuuspääoma palautetaan noin vuoden kuluttua erottamisvuoden tilikauden päättymisestä.

Esimerkki

Jos jäsen eroaa osuuskunnasta 15.1.2024 osuuspääoma palautuu tilille 11.12.2025. Viimeinen korko pääomalle maksetaan touko-/kesäkuussa 2025.

 

Osuuksien vaikutus nettovarallisuuteen

Itikka osuuskunnan osuudet kerryttävät jäsenelle verotuksessa nettovarallisuutta. Verotuksessa maatalouden varallisuudeksi kirjataan jäsenen osuuksien lukumäärän mukainen vertailuarvo ja maksamaton osuusmaksu käsitellään maatalouden velkana, joka merkitään veroilmoitukseen nimellisarvossa.

Itikka osuuskunnan vuoden 2022 verotuspäätöksen mukaan A-osuuden vertailuarvo tuloverotuksessa vuodelle 2023 on 877,02 euroa. Tätä vertailuarvoa jäsenet käyttävät vuoden 2023 verotuksessa. Osuuden nimellisarvo on 250 euroa.

B-osuuksien vertailuarvo on B-osuuksista maksettu euromäärä.

A-osuuden vertailuarvo on osuuskunnan verotuksessa vahvistettu nettovarallisuus lisättynä maksamattomalla A-osuuksien osuuspääomalla ja vähennettynä maksetulla osuuspääoman korolla sekä ylijäämän palautuksella ja tämä jaettuna tilikauden lopun A-osuuksien lukumäärällä.

Esimerkki

Jäsenellä oli 10 osuutta vuonna 2023 eli osuusmaksuvelvoite oli 2 500 euroa. Jäsen oli maksanut A-osuusmaksua 2 000 euroa.

Osuusmaksuvelvoite 10 x 250,00 = 2 500,00
Maksettu A-osuuspääoma 2 000,00
Veroilmoitukseen merkittävät varat 10 x 877,02 = 8 770,20
Veroilmoitukseen merkittävät velat 2 500,00 - 2 000,00 = 500,00
Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus 8 770,20 - 500,00 = 8 270,20

 

Osuuspääoman maksaminen

Osuuspääomaa eli osuusmaksua ei peritä jäseneltä automaattisesti teuras- tai välityseläintileistä vaan se täytyy maksaa itsenäisesti suoraan Itikka osuuskunnan tilille. Vajaana olevan osuuspääoman voi maksaa kokonaan tai osittain täyteen milloin tahansa. Enempää ei voi kuitenkaan maksaa kuin jäsenen velvoite kulloinkin on. Jokaisen jäsenen on maksettava vähintään yksi osuus. Osuusmaksut tulee sääntöjen mukaan maksaa täyteen 15 vuoden kuluessa jäseneksi liittymisestä.

Jäsenet voivat tarkastaa oman osuusmaksuvelvoitteensa ja maksattoman osuusmaksun Atriatuottajat.fi -verkkosivuilta (Tuottajan työpöytä > Talous > Osuusmaksut).

 

Osuuspääoman maksutiedot:

Saaja Itikka osuuskunta
Tilinumero FI21 5419 0120 0609 53
BIC OKOYFIHH
Viestikenttään tieto Osuuspääoma / oma jäsennumeronne

Lisätietoja:

Noora Kannosto, puh. 050 476 3110 tai noora.kannosto@atria.com