Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Dikogård » Livdjurshandel » Uppfödning av avelstjurar

Tjurauktion 2019  

Tjurauktionen 25.4.2019 Mikko Peuras gård i Jalasjärvi (Teeritie 105, Taivalmaa). Tjurar kan beskådas mellan 10:00-11:30 och auktionen börjar kl. 12:15. Registrering av köpare startar när slutliga försäljningslistorna blir klara 12.4.2019.

Information om registrering och auktionen


***********************************************
Information om registrering och auktionen

Registrera dig på förhand ifall du har planer på att bjuda på någon tjur. Genom att registrera dig på förhand har du mera tid att bekanta dig med de tjurar som skall säljas på auktionsdagen. Förhandsregistrering kostar inget och du förbinder dig inte till något.

Ifall du inte själv kan komma på plats kan du ge köpuppdrag åt någon i vår personal. Ta kontakt på förhand med oss på anskaffningen(Kim) så kommer vi överens om saken. Köpuppdraget kostar 100€ (moms 0%)/förverkligad affär. Tjurarna säljs med kontant betalning. Ifall du behöver mer än 14 dagars betalningstid var kontakt med oss på ÖK före auktionen.

***********************************************

Kom ihåg 48h regeln!


De som kommer från utlandet till auktionen bör följa 48h regeln vilket innebär att man bör vistas inom landets gränser i 48 h före auktionen. Om man besökt ett land var det förekommer mul- och klövsjuka är gränsen 5 dygn, ifall man tänker delta i auktionen.


https://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/ohjeet_ja_lomakkeet/H%C3%A4mta%20inte%20smittor%20fr%C3%A5n%20resor.pdf


**********************************

Här kan du förhandsregistrera dej

**********************************

Köpvillkor och information till köpare

**********************************

Tjurlista 1.4.2019


**********************************

Tjurarnas exteriörbedömning

**********************************

Härstamningsintyg

**********************************

Bilder av tjurar

**********************************

Mera info via denna länk till A-producenters sida.

**********************************Efter att tjurarna fick sina 1-års index i slutet av mars påbörjade utmönstringen. Utgående från tjurars lynne, tillväxt och index väljs de tjurar ut som går vidare till exteriörbedömning och därifrån vidare till testikelundersökning med ultraljud. De bästa tjurar väljs ut till avelsdjur som säljs på auktionen 25.4.2019.


Att köpa en tjur på aktionen är en bra val. Tjurarna är undersökt för salmonella och de härstammar från gårdar som i mycoplasma bovis bekämpningsprogram ligger på A-nivå. Tjurars testiklar är undersökta med ultraljud före auktionen. Tjurarna är vana vid mångsidig hantering. Dåligt lynne eller dålig exteriör leder till utmönstring.  

 

Slaktegenskapers tolkning från indexen

Index som beskriver slaktegenskaper har beräknats för slaktvikt, kötthalt och fett. Ju högre index för slaktvikt och kötthalt desto bättre är djurets slaktegenskaper. Ifall fett-indexet är över 100 berättar det att djuret nedärver i medeltal djur med fetare slaktkroppar, vilket oftast inte är önskvärt.

Tolkning av slaktegenskapsindex:

___________________________________________________________________

Index                 Slaktvikt                                       Köttklass (EUROP)                     Fettklass

över 100           snabb tillväxt                               köttig                                           hög fett

100                    medel tillväxt                              medeltal                                       medeltal

under 100        långsam tillväxt                          mager                                         låg fett

____________________________________________________________________


I slaktegenskapsindexen kan du se att vissa djur saknar index. Det beror på att indexens beräkningssäkerhet är ännu för låg för att de skall publiceras. Beräkningssäkerheten beskriver hur pålitligt ett index är och det blir högre ju mer information som finns att tillgå av djuret själv, släktingar och djurets egna avkommor. För att indexet skall publiceras krävs en säkerhet över 35% vilket också är lågt. Indexet kan ändra en hel del senare när mera information kommer in tex av egna avkommor. Beräkningssäkerheten är bra när den är över 60% och utmärkt när den är över 85%.    

 

Kalvningsegenskapers tolkning från index

Kalvningsindex beräknas åt kor och tjurar genom två olika index. Båda indexen tolkas så att ju mera indexet är över 100 desto lättare förutspås kalvningarna att bli. (OBS indexet för födelsevikt är bättre ju lägre indexet är). Ifall beräkningssäkerheten är för lågt för att indexet skall publiceras finns en stjärna i rutan.

”Poikimahelppous isänä” (Kalvningssvårighet som far) berättar hurudan avkomma djuret nedärver med tanke på kalvningssvårigheten; slanka och långa osv. Kalvningssvårighets indexet kan förutspå lätta kalvningar fastän indexet för födelsevikt förutspår förhöjd födelsevikt.

"Poikimahelppous emänisänä" (Kalvningssvårighet som morfar) berättar hurudana döttrar tjuren nedärver. Kommer döttrarna att kalva lätt?

"Emoindeksi" (Koindex) berättar om hurudana moders-egenskaper kalven får. Högt ”emoindeksi” berättar att djuret nedärver bra modersegenskaper till sina döttrar.

Om du väljer tjur för köttproduktion var uppmärksam på indexet som beskriver ”Kalvningssvårighet som far” (Poikimahelppous isänä) Ifall du väljer tjur för produktion av rekryteringskvigor var uppmärksam på indexet som beskriver ”Kalvningssvårighet som morfar” och ”Koindexet” (Poikimahelppous emänisänä- ja emoindeksiin).

Mera information om tjurar kan du få genom att kontakta Susanna Vehkaoja telefon: 040 750 5167